Organisatie

MANAGEMENT

Directiecomité

Het dagelijks bestuur is in handen van het Directiecomité.

Alle effectieve leiders van de vennootschap (d.w.z. de personen belast met het dagelijks bestuur) zijn tevens lid van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité.

Het Directiecomité is samengesteld uit drie personen:

 • Olivier Terlinden
 • Sofie Lins
 • Ben Fonteyne

Het Directiecomité wordt voorgezeten door Olivier Terlinden.

Raad van bestuur

 • Colin Grint, Voorzitter
 • Scott Maries
 • Leigh Oates
 • Nicole Verheyen
 • Patrick Coene
 • Olivier Terlinden
 • Sofie Lins
 • Ben Fonteyne

GOVERNANCE

Externe Auditor

ASCO's commissaris is KPMG Bedrijfsrevisoren BCVA, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Kenneth Vermeire.

Corporate Governance

De Raad van Bestuur heeft een Corporate Governance Memorandum opgesteld, dat de belangrijkste regels inzake Corporate Governance bevat.

Dit Memorandum betreft onder meer het beleid ten aanzien van de samenstelling en de werking van de Raad van Bestuur, een beschrijving van het interne controlesysteem en de rol van onafhankelijke interne controlefuncties.

De meest recente versie van dit Memorandum maakt voortaan deel uit van de jaarlijkse publieke rapportering en is terug te vinden als hoofdstuk 4 “Governancesysteem” van het Solvency and Financial Condition Report, dat consulteerbaar is via deze website.

Krachtlijnen van het beleid inzake belangenconflicten

Wij streven ernaar om, voor zover redelijkerwijs mogelijk, belangenconflicten tussen ASCO en haar bestuurders te voorkomen.

In het kader van dit beleid wordt ASCO Services NV beschouwd als een verbonden onderneming.

Bestuurders

Indien een bestuurder een financieel belang heeft dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, strijdig is met een beslissing of een verrichting waarvoor de Raad van Bestuur bevoegd is, moet hij de andere bestuurders hiervan op de hoogte brengen alvorens de Raad van Bestuur een beslissing neemt. Zijn verklaring, evenals de rechtvaardigingsgronden met betrekking tot dit belangenconflict, worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur. De betrokken bestuurder moet de commissaris eveneens op de hoogte brengen van een dergelijk belangenconflict.

Met het oog op publicatie in het jaarverslag beschrijft de Raad van Bestuur in de vergaderingsnotulen de aard van de beslissing of verrichting en motiveert hij de genomen beslissing, alsook de financiële gevolgen voor de vennootschap. Deze notulen moeten in het jaarverslag worden opgenomen.

Deze procedure is niet van toepassing op beslissingen of verrichtingen waarvoor de Raad van Bestuur bevoegd is en die betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 95% van de stemrechten in de andere vennootschap bezit, of waarvan minstens 95% van de stemrechten in elk van deze vennootschappen in handen is van een derde vennootschap.

Bovendien is deze procedure niet van toepassing wanneer de beslissingen van de Raad van Bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen onder de voorwaarden van een gemeenschappelijke markt voor dergelijke of gelijkaardige verrichtingen.

Effectieve leiders

Wanneer een effectieve leider een belangenconflict heeft met betrekking tot een onderwerp waarover effectieve leiders bevoegd zijn om te beslissen, zal hij de andere effectieve leider en de voorzitter van de Raad van Bestuur op de hoogte brengen alvorens een beslissing te nemen.

Een effectieve leider heeft een belangenconflict zoals hiervoor vermeld als en wanneer hij een financieel belang heeft dat strijdig is met een beslissing of transactie van ASCO, behalve wanneer deze beslissing of transactie plaatsvindt onder normale marktomstandigheden en effecten voor dergelijke of gelijkaardige transacties.

De notulen van de Raad van Bestuur bevatten het belangenconflict, evenals de toepassing van de voormelde procedure.

Externe functies in een onderneming waarmee ASCO niet nauw verbonden is

Indien en wanneer een effectieve leider of directeur een externe functie bekleedt in een onderneming waarmee ASCO niet nauw verbonden is, mag ASCO aan deze onderneming alleen diensten aanbieden onder normale marktvoorwaarden. Bovendien mag de betrokken effectieve leider of directeur niet tussenkomen, invloed uitoefenen of deelnemen aan het besluitvormingsproces met betrekking tot dergelijke diensten in ASCO, noch in deze onderneming.