leading marine, property & casualty underwriters

MiFID – Precontractuele informatie


Continentale Verzekeringen NV (afgekort: ASCO), met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5, RPR 0404.454.168, is als verzekeraar erkend door de Nationale Bank Van België, onder het nr. 0333.
 
De Nationale Bank Van België (afgekort: NBB) is de toezichthouder, bevoegd voor o.m. het prudentieel toezicht op verzekeraars. De NBB is gevestigd te 1000 Brussel, de Berlaimontlaan 14.
De lijst van door de NBB erkende verzekeraars is online consulteerbaar op www.nbb.be.
 
ASCO biedt, via onderschrijvingsagent BDM, verzekeringsproducten aan in de volgende verzekeringstakken:
01a. Ongevallen behalve arbeidsongevallen-wet
03. Voertuigcasco
06. Casco zee- en binnenschepen
07. Vervoerde goederen
08. Brand en natuurevenementen
09. Andere schade aan goederen
10a. verplichte BA-auto
10b. BA vervoerder
12. BA zee en binnenschepen
13. Algemene BA
16. Diverse geldelijke verliezen
17. Rechtsbijstand
 
Het beheer van de dossiers rechtsbijstand is toevertrouwd aan een van ASCO juridisch gescheiden onderneming.
 
ASCO richt zich zowel tot particulieren als ondernemingen.
 
De algemene voorwaarden van de verzekeringsproducten die ASCO aanbiedt kunt u via volgende hyperlink consulteren: Algemene voorwaarden.
 
ASCO voert een actief belangenconflictenbeleid, welke u via volgende hyperlink kunt consulteren: Belangenconflictenbeleid
 
ASCO voert tevens een beleid rond vergoedingen, welke u via volgende hyperlink kunt consulteren: Beleid rond vergoedingen
 
U kan met ons, in het Nederlands, Frans of Engels, communiceren via verschillende kanalen:

  • schriftelijk: ons adres is: Entrepotkaai 5, 2000 Antwerpen, België
  • telefonisch: ons algemeen telefoonnummer is +32 3 233 78 38
  • telefax: ons algemeen faxnummer is +32 3 225 24 34
  • e-mail: ons algemeen mailadres is info@ascocontinentale.be

 


Bookmark and Share