leading marine, property & casualty underwriters

Disclaimer

De inhoud van deze website is louter informatief en vormt in geen geval een commercieel aanbod.
Deze website wordt naar beste vermogen op regelmatige tijdstippen geactualiseerd. ASCO NV is evenwel in geen enkel geval aansprakelijk voor de schade die het gevolg zou kunnen zijn van via de website meegedeelde onjuiste, onvolledige of niet geactualiseerde informatie.
ASCO NV neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de verzamelde informatie te vrijwaren. ASCO NV kan evenwel deze informatie doorsturen naar haar werknemers, autoriteiten of andere derden, overeenkomstig de wet van 8 december 1992.
ASCO NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de links die door anderen naar haar website worden gelegd.
De auteursrechten van deze website behoren toe aan ASCO NV. Gebruikers van deze site verbinden zich ertoe de informatie op deze site enkel voor persoonlijk gebruik te benutten. Een pagina op deze website mag niet voorgesteld worden in een kader dat niet tot ASCO NV behoort.
In geval van geschil met betrekking tot deze website, of in geval van geschil betreffende de aanvaarding, interpretatie of naleving van deze disclaimer is enkel en alleen de rechtbank van Antwerpen bevoegd, welke de Belgische wet zal toepassen.


Bookmark and Share