leading marine, property & casualty underwriters

Krachtlijnen van het beleid inzake belangenconflicten

Er wordt naar gestreefd om, voor zover als redelijkerwijs mogelijk, het ontstaan van belangenconflicten tussen ASCO NV en haar bestuurders te vermijden.

 

BDM NV wordt in dit verband als een verbonden onderneming beschouwd.

 

Bestuurders

 

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De betrokken bestuurder moet tevens de commissaris van het strijdig belang op de hoogte brengen.

 

Met het oog op de publicatie ervan in het jaarverslag, omschrijft de raad van bestuur in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld. In het jaarverslag moeten de voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen.

 

Deze procedure is echter niet van toepassing wanneer de beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van de raad van bestuur, betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.

 

Bovendien is deze procedure niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

 

Effectieve leiders

 

Wanneer in hoofde van een effectieve leider een belangenconflict bestaat met betrekking tot een materie die tot de bevoegdheid behoort van de effectieve leiders en waarover zij een beslissing moeten nemen, zal de betrokkene de andere effectieve leider, evenals de voorzitter van de raad van bestuur hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen.

 

Er is sprake van een belangenconflict in hoofde van een effectieve leider in de zin van de voorafgaande paragraaf ingeval de effectieve leider een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting van ASCO NV, behalve indien deze verrichting of beslissing betrekking heeft op een gebruikelijke verrichting onder marktconforme voorwaarden.

 

In de notulen van de raad van bestuur wordt melding gemaakt van het belangenconflict evenals van de toepassing van voornoemde procedure.

 

Bij externe functies in een vennootschap waarmee ASCO NV geen nauwe banden heeft

 

Indien een effectieve leider of bestuurder een externe functie uitoefent in een vennootschap waarmee ASCO NV geen nauwe banden heeft, mag ASCO NV enkel tegen normale marktvoorwaarden een dienst verlenen aan deze vennootschap. De betrokken effectieve leider of bestuurder mag bovendien noch in ASCO NV, noch in de vennootschap waarin de externe functie wordt uitgeoefend, tussenkomen bij de beraadslagingen en de stemming omtrent de dienstverlening door ASCO NV aan deze vennootschap noch hierop invloed uitoefenen.


Bookmark and Share